Προσέγγιση

Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί έναν στόχο πολυπαραγοντικό και ως εκ τούτου απαιτεί την αμοιβαία κατανόηση, συνεργασία και δικτύωση πολλών διαφορετικών φορέων.

Στην ΑΜΚΕ ΑΕΝΑΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ

  • στηρίζουμε τις συνέργειες μεταξύ οργανώσεων, πρωτοβουλιών, επιστημονικών, θεσμικών ή άλλων φορέων που μοιράζονται κοινά οράματα και δεσμεύσεις για μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη, με πρωταρχικό στόχο τη διαφύλαξη των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων.
  • Παράλληλα, επιδιώκουμε τη μεγιστοποίηση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρέως κοινού, με έμφαση στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, ούτως ώστε να  ενισχυθεί μια συμμετοχική και bottom up διαχείριση των περιοχών αυτών, με τρόπο που η οικονομική ανάπτυξη να μην υπονομεύει τα θαλάσσια αποθέματα.
  • Υποστηρίζουμε την επιστημονική έρευνασυνεργαζόμαστε με την ακαδημαϊκή κοινότητα και προωθούμε τη διασύνδεσή της με την ανάπτυξη μιας υγιούς, βιώσιμης και δίκαιης επιχειρηματικότητας με σταθερό άξονα τη διαφύλαξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
  • Με βάση τα παραπάνω, επιδιώκουμε την ανάπτυξη καλών παραδειγμάτων σε μικρή κλίμακα, δημιουργώντας μια εργαλειοθήκη δράσεων και πρωτοβουλιών που να μπορούν να αναπαραχθούν και να αξιοποιηθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.